• Digital Transformation Plan

Het Plan - Digital Transformation Plan

Het legt ambities, doelen en kaders vast.
In termen van business, organisatie en systemen.
Het geeft beweging, richting en focus.
Tegelijk geeft het ruimte voor nieuwe kansen en ideeën.
Het geeft houvast en veiligheid.

Een Digital Transformation Plan beschrijft het transformatietraject middels een vaste set aan onderwerpen en volgens een grotendeels vaste structuur. De belangrijkste onderwerpen worden hier kort benoemd en waar nodig toegelicht.

Ten aanzien van het plan en de hieronder genoemde onderwerpen is het goed om het volgende te beseffen. Hoewel het Digital Transformation Plan vrij uitgebreid kan zijn en veel elementen kan beschrijven is het expliciet niet de bedoeling om een dergelijk plan als vaste waarde te hanteren. Een Digital Transformation Plan is feitelijk een werkdocument waaraan wordt doorgewerkt ten tijde van de transformatie. Het plan zal dan ook niet in één keer af zijn; het wordt onderdeel van een iteratief proces waarin aanvullingen en wijzigingen worden doorgevoerd.
Het plan is geen doel op zich, maar een middel om de transformatie soepel te laten verlopen en de gewenste situatie (de visie) te realiseren. Het opstellen van het document stimuleert het denkproces en zet aan tot bespreken en afstemmen. Het plan zet kaders en het geeft richting, maar het is niet de waarheid die strikt moet worden opgevolgd. Juist doordat bespreken en afstemmen worden gestimuleerd, wordt ruimte gecreëerd om nieuwe inzichten te incorporeren in de planvorming.

Onderwerpen Digital Transformation Plan:

Definitie van de gewenste situatie
 • Visie van de organisatie op de voorgenomen transformatie; ambities, doelstellingen.
 • Wat wil de organisatie bereiken, wat moet de transformatie als resultaat opleveren.
 • Welke eigenschappen moet de getransformeerde organisatie hebben.
 • Wat betekent dat voor technologie en organisatie.
 • Input hiervoor is onder meer afkomstig vanuit de Digital Opportunity Scan en de Digital Scenario Study.
Beschrijving van de huidige situatie
 • Kenmerken en eigenschappen van de huidige organisatie, in termen van technologie en organisatie.
 • Huidige kenmerken en eigenschappen afgezet tegen de gewenste eigenschappen.
 • Input hiervoor is onder meer afkomstig vanuit de Digital Opportunity Scan en de Digital Readiness Scan.
Inventarisatie van de benodigde wijzigingen
 • Hier worden alle (reeds bekende) benodigde wijzigingen op gebied van technologie en organisatie benoemd en beschreven.
 • Voorlopige (technologie) projectenlijst; inhoudelijke omschrijving, globale doorlooptijd, globale kostenindicatie.
 • Organisatieontwikkeling; rollen, functies, bemensing.
 • Input hiervoor is afkomstig vanuit de vergelijking huidig versus gewenst, maar ook vanuit de Digital Opportunity Scan, de Digital Readiness Scan en de Digital Scenario Study.
Ordening naar structuur transformatietraject: definitie hoofdfases en functionele plateaus
Een digitaal transformatietraject verloopt in vier hoofdfases:
 • initiatiefase;
 • digitaal fundament fase;
 • improvement fase;
 • continuous improvement fase.
Lees meer over de fasering van een digitaal transformatietraject.

Het Digital Transformation Plan beschrijft per fase:
 • Wat het doel van de fase is.
 • Wat er gebeurt, wat er gedaan wordt, in termen van technologie en organisatie.
 • Welke rollen er tijdens die fase bestaan en hoe deze worden ingevuld.
 • Wat er nodig is om de fase te starten.
 • Wat is er nodig om de fase af te ronden.
 • Indien nodig verdere onderverdeling naar functionele plateaus.
 • Globale doorlooptijd van de fase en onderliggende plateaus.
Programmadefinitie
Totdat het niveau van continuous improvement is bereikt wordt het transformatietraject bestuurd als een programma. Het eind van het programma wordt gemarkeerd door de inbedding van 'continuous improvement' in de getransformeerde organisatie.


In het Digital Transformation Plan wordt beschreven hoe de programmasturing wordt ingericht:
 • Management van de organisatorische verandering
 • Management van de technologische verandering
 • Wijze van aansturing van en verantwoording over het programma
 • Rapportagelijnen
 • Begroting/budget
 • Planning
 • Bemensing
Bekijk de Klantcase om een indruk te krijgen van  de inhoud van een Digital Transformation Plan.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.